כללי

 1. אתר האינטרנט של חברת מקימי טקסטיל בע”מ (להלן “החברה“) הינו אתר מידע ומכירות שכתובתו ברשת האינטרנט mekimi.co.il (להלן: “האתר“). האתר פותח ומופעל ע”י החברה, אשר פרטיה המלאים הנם: ח.פ. 514042290 מקיבוץ הראל, ד.נ. שמשון  מיקוד:  9974000 ישראל.
 2. האתר מציע למכירה מגוון רחב של מוצרים בתחומי אופנה בגדי נשים ונערות (להלן: “המוצרים“). המוצרים מיוצרים, משווקים ונמכרים על ידי החברה או מי מטעמה, לרבות ספקיה ומפיציה המורשים.
 3. משתמש” בתקנון זה משמע: אדם הגולש באתר ו/או המשתמש בשירותים המציע האתר ו/או במידע שמציע האתר. משתמש יהיה כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות; במידה והנך קטין (בישראל – מתחת לגיל 18, מחוץ לישראל – בהתאם לדין הרלבנטי) או אינך זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, הנך מתבקש להימנע משימוש באתר לרבות ביצוע רכישה באמצעותו.
 4. מטעמי נוחות נוקט התקנון בלשון זכר, ואולם כל הנאמר בו מתייחס לנשים ולגברים כאחד.
 5. הגלישה באתר ו/או השימוש במידע ו/או השירותים המוצעים בו הינם בכפוף להסכמה ולקבלת כל התנאים הכלולים בתקנון זה. תקנון זה יהווה את הבסיס המשפטי לכל סכסוך שעלול להיות בין החברה ובין המשתמש.
 6. החברה ו/או מי מטעמה רשאים להשעות, לחסום או להפסיק לאלתר גישת משתמש לשירות אם יפר את תנאי התקנון.
 7. החברה רשאית לעדכן את תנאי התקנון מעת לעת.
 8. השימוש באתר הנו למטרות המפורטות בסעיף 3 ולמטרות חוקיות בלבד.

הצגת מוצרים וביצוע רכישה

 1. אין צורך להירשם לאתר על מנת לעשות בו שימוש או לרכוש מוצרים, אולם בעת ביצוע רכישה תתבקש למסור פרטים אישיים הדרושים להשלמת הרכישה. אין חובה למסור את כל הפרטים אולם אי מסירת פרטי החובה תמנע מתן השירות.
 2. תנאי לביצוע רכישה ואספקת מוצר ע”י מקימי (כמוגדר להלן) יהיה השלמת כל הפרטים הנדרשים בדף ההזמנה וקבלת אישור לתשלום בפועל בהתאם לפרטי הרכישה. אלא אם נקבע במפורש אחרת, מניין הימים לאספקת מוצר יחל מיום קבלת האישור כאמור.
 3. במקרה בו לא אושרה עסקה על-ידי חברות האשראי יקבל המשתמש הודעה מתאימה. לצורך השלמת הרכישה יידרש המשתמש ליצור קשר טלפוני עם החברה לצורך הסדרת התשלום בטרם תושלם העסקה.
 4. כיצד נוצר החוזה בינך לבין מקימי? החוזה שלך לרכישת מוצר(ים) (“חוזה“) יהיה עם “מקימי טקסטיל בע”מ” ותידרש לקבל את התנאים וההגבלות של מקימי במהלך תהליך התשלום. לאחר ביצוע ההזמנה, תקבל הודעת דוא”ל ממקימי כי ההזמנה נקלטה. לידיעתך, אין פירוש הדבר שההזמנה שלך התקבלה. ההזמנה שלך מהווה הצעה למקימי כדי לקנות מוצר. כל ההזמנות כפופות לקבלה על ידי מקימי אשר יאשרו את קבלתך אליך על-ידי שליחת הודעה בדואר אלקטרוני המאשרת כי המוצר נשלח. החוזה ייווצר רק כאשר אתה שולח את אישור הפתיחה. החוזה יתייחס רק לאותם מוצרים אשר אישורם אושר באישור החברה. מקימי לא תחויב לספק מוצרים אחרים אשר עשויים להיות חלק מהזמנתך עד לשליחה של מוצרים אלה אושרו באישור נפרד.
 5. אם אתה מבצע הזמנה באתר, אתה מאשר ומסכים כי מקימי: (א) יחייב אותך באמצעות אמצעי התשלום שבחרת עבור ההזמנה שלך וסכומים אחרים שעשויים לצבור בהקשר להזמנה; (ב) שתספק מידע תקף ועדכני עבור עצמך ואם קיים, אדם אחר, אך רק אם קיבלת תחילה את הסכמתם המפורשת לכך; (ג) שמקימי רשאית להשתמש בכלים, בתוכנות או בשירותים של מעבדי תשלומים כדי לעבד עסקאות מטעמם; ו (ד) אם התשלום שלך אינו מתקבל על ידי מקימי מכל סיבה שהיא, אתה מסכים לשלם מיד את כל הסכומים המגיעים על פי בקשה, תוך שימוש בשיטה שמקימי מציבה באופן סביר.
 6. רכישת מוצרים באמצעות האתר תעשה למטרת שימוש פרטי אישי בלבד, ולא למטרת מסחריות או עיסקיות.
 7. יש צבירה ומימוש נקודות בכרטיס המועדון באתר לפי התקנון. האתר הינו כמו חנות נוספת.

אספקת המוצרים

 1. מועדי האספקה של מוצרי החברה מפורטים באתר בעת ביצוע ההזמנה.
 2. המוצרים יסופקו באמצעים שנקבעו בעת ביצוע ההזמנה לכתובת שנמסרה ע”י המשתמש והמופיעה בהודעת האישור.
 3. החברה ו/או מי מטעמה ו/או הספקים ו/או מי מטעמם לא ישאו בכל אחריות לעיכובים באספקת המוצרים כתוצאה מאירועים שאינם בשליטתם, כגון: שביתות, השבתות, תקלות במערכת המחשוב או במערכות הטלפונים ו/או מערכות תקשורת, תקלות בשירות הדואר האלקטרוני, פעולות איבה ו/או כוח עליון (מלחמה, רעידת אדמה, מזג אוויר וכיו”ב), אירועים שייפגעו בהשלמת תהליך הרכישה ו/או בקיום מועדי האספקה. במקרים אלה רשאית מקימי להודיע על ביטול הרכישה, כולה או חלקה, ולבטל את חיובו של המשתמש.
 4. אספקת המוצרים באמצעות שליחים תתבצע בהתאם לתנאי האספקה של חברת המשלוחים ובכפוף לרשימת היישובים של הספקים בהן מתבצעת שליחות עד לכתובת למשלוח למעט במקרים חריגים כפי שהם מפורטים בתנאי המשלוח. במידה ואין ביכולתה של חברת המשלוחים לבצע את המשלוח עד לכתובת המשלוח מכל סיבה שהיא, לרבות בשל תנאי מזג אוויר ו/או מצב בטחוני העלול לסכן את חיי המשלחים. יובהר בזאת, כי מקימי תהיה הפוסקת הבלעדית בכל הנוגע לביטול משלוח בשל התנאים שצוינו לעיל.

ביטול רכישה/ החלפת מוצרים

 • ביטול ההזמנה יעשה מיום ביצוע ההזמנה ועד 14 ימים מיום קבלת המוצר או מיום קבלת המסמך המכיל את הפרטים האמורים בסעיף קטן 14ג(ב) לחוק הגנת הצרכן, לפי המאוחר מבניהם.

עלויות המשלוח:

עלויות המשלוח חזרה יחולו על הלקוח בלבד וכן לא יזוכה סכום עלות המשלוח הראשוני.

החזרת פריט יעשה בתוך 14 ימים מיום קבלת המוצר על ידי המשתמש ובתנאי שלא נעשה במוצר שימוש ולא הוסרה תווית הפריט. פריט שנלבש או שכובס לא ייתקבל.

 1. מקימי תהיה רשאית לבטל רכישה בכל אחד מהמקרים הבאים:
 • ככל שיתגלה כי נפלה טעות חריגה וברורה על פניה ובתום לב בתיאור המוצר, לא יחייב הדבר את החברה, והיא תציין זאת באתר, תודיע על כך ללקוח לפני ביצוע החיוב ובמידה וכבר בוצע חיוב, היא תאפשר ביטול והשבת מלוא הכסף ששילם הצרכן תהיה רשאית לבטל את הרכישה, כולה או חלקה.
 • במידה ויתברר כי ההזמנה לוותה בפעילות בלתי חוקית של הקונה ו/או צד ג’ כלשהו.
 • כאשר העסקה בוצעה שלא כדין ושלא על פי תקנון זה.
 • במידה והתגלה כי המוצר אזל מהמלאי, רשאית מקימי לבטל את הרכישה. בוטלה הזמנה כאמור מקימי לא תהיה אחראית ולא תישא בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם ללקוח או לצד שלישי.
 • במידה והמוצרים שנשלחו למשתמש הינם פגומים בעת קבלתם, על המשתמש להודיע על כך למקימי מיד לאחר שנודע לו על הפגם במוצר. בהיעדר מידע אחרת הניתן על ידי מקימי, המשתמש ישלח את המוצר אל החברה למחסן הראשי שכתובתו: ד.נ. שמשון  מיקוד:  9974000 , קיבוץ הראל ישראל. לאחר בדיקה ע”י החברה ואישור המוצר כפגום, לחברה תהיה הזדמנות להציע למשתמש להחליף את המוצר הפגום במוצר תקין. אם המשתמש יקבל הצעה כאמור, ישלח אל המשתמש המוצר החדש על חשבון החברה, והוא יזוכה בגין מחיר משלוח המוצר הפגום לחברה. אם סרב המשתמש להצעה כאמור יבוטל החיוב של כרטיס האשראי של המשתמש בגין המוצר, כולל כל תשלום עבור דמי משלוח, אריזה ודמי החזרה. מבלי לגרוע מהאמור, הקביעה באם המוצר היה פגום תהא על-פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה וביטול חיוב ו/או החזר כספי כאמור ייעשה רק לאחר שהחברה קבעה כי המוצר פגום.

אחריות

 1. מקימי נושאת באחריות לטיב המוצרים, לתכונותיהם ו/או לכל מצג שנעשה באתר בכל הנוגע לפרטים האמורים.
 2. לעיתים יתכנו הפרשי גוונים בין תצלומי המוצרים המתפרסמים באתר לבין הגוונים המדויקים של המוצרים כפי שיסופקו בפועל. המוצרים באתר מוצגים בתום לב ובאחריות החברה, ואין בהצגתם באתר משום המלצה ו/או הבעת דעה מצד החברה לגבי אופיים של המוצרים, תכונותיהם, טיבם וכיו”ב.
 3. בשום נסיבות לא תחול על החברה  ו/או מי מטעמה אחריות כלשהי בגין נזק ישירו/או עקיף ו/או כל נזק אחר מכל סוג ומין הנובעים או קשורים בכל דרך שהיא בשימוש או בביצועי האתר, בגין עיכוב בשימוש או באי יכולת להשתמש באתר, באספקתם או באי אספקתם של מוצרים או שירותים, או בכל מידע, תוכנה, מוצר, שירות וגרפיקה נלווית שהושגו באמצעות האתר, ו/או הנובעים בכל דרך אחרת מן השימוש באתר, בין בהתבסס על הסכם ובין בנזיקין, בין באחריות מוחלטת, ו/או כל עילה אחרת, אפילו אם נודע לחברה ו/או למי מטעמה על האפשרות של דמי נזיקין כאמור. אם המשתמש אינו שבע רצון מחלק כלשהו של האתר או מאחד מתנאי תקנון זה, ניתנת בפניו האפשרות לכתוב לחברה והחברה תבחן את פנייתו בקפידה.

פרטיות

 1. החברה ו/או מי מטעמה נוקטים באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר על סודיות המידע. פרטיו האישים של המשתמש (שם, דואר אלקטרוני וכדומה), יישמרו במאגר המידע של החברה.
 2. הפרטים האישיים שימסרו בעת ביצוע רכישה יישמרו במאגר המידע של מקימי (למעט פרטי כרטיסי האשראי אשר אינם נשמרים במאגרי המידע). מקימי תעשה שימוש במידע בהתאם למדיניות הפרטיות של מקימי כאן. החברה לא תעביר את הפרטים האישיים של משתמש לאף גורם אחר זולת לספקים במידת הצורך, וזאת רק על מנת להשלים את פעולות הרכישה שבוצעה באתר.
 3. החברה תהא רשאית לשלוח בכפוף להסכמת הנמען אל משתמש דואר אלקטרוני, לפנות אליו בכתב או בעל-פה בכל מידע בדבר מבצעים של החברה, חידושים לגבי מוצרים בפרט וחידושים באתר בכלל, פרסומות מגופים מסחריים נבחרים וכיו”ב. אם משתמש אינו מעוניין שהחברה תפנה אליו כאמור לעיל, יהיה עליו לציין זאת במקום המיועד לכך בדואר אלקטרוני בפרסום שיקבל. כמו כן, מבלי לגרוע מהאמור בסעיף לעיל, המשתמש מצהיר כי הוא יודע ומסכים לכך שהחברה רשאית למסור את הפרטים שימסרו על-ידי משתמש לצורך ניתוח מידע סטטיסטי ומסירת מידע סטטיסטי זה לגורמים אחרים. במקרה זה, הנתונים לא יתייחסו אל המשתמש באופן אישי ולא יהיה ניתן לזהות אותו על-פי הנתונים הסטטיסטיים.
 4. על המשתמש חלה חובה לעיין במדיניות הפרטיות כאן.

עוגיות (cookies)

 1. עוגיות הינן קבצי טקסט קטנים אשר מאוחסנים על-ידי השרת שעל גביו מאוחסן האתר, באמצעות הדפדפן של מבצע פעולה, על הכונן הקשיח של המחשב בו משתמש מבצע פעולה. העוגיות לא מכילות מידע שמזהה את המשתמש באופן אישי והוא יכול לכוון את תוכנת הדפדפן שלו כך שתסרב לקבל אותן. השימוש בעוגיות מאפשר לחברה לספק שירות מהיר ויעיל יותר ויחסוך מהמשתמש את הצורך להזין את פרטיו האישיים בכל פעם בעתיד. להרחבה ראה במדיניות הפרטיות כאן.

זכויות יוצרים וקנין רוחני

 1. האתר לרבות עיצובו, תוכנו, יישומי התוכנה שבו, השמות וסימני המסחר, הפטנטים, זכויות היוצרים, המדגמים, השיטות והסודות המסחריים, הינם קניינם הבלעדי של החברה, והם מוגנים על ידי דיני מדינת ישראל, אמנות בינלאומיות ודיני מדינות זרות. זכויות אלה חלות, בין היתר, על עיצובו הגרפי של האתר רשימות המוצרים, תיאור המוצרים וכד’ (כל בסיס נתונים או בסיסי מידע), קוד המחשב של האתר וכל פרט אחר הקשור בהפעלתו.
 2. אין לעשות כל שימוש מסחרי בנתונים המתפרסמים באתר, בבסיס הנתונים באתר, ברשימות ובתמונות המוצרים המופיעים בו או בפרטים אחרים המתפרסמים על ידי ו/או מטעם החברה בלא קבלת הסכמת החברה מראש ובכתב. אין להשתמש בנתונים כלשהם המתפרסמים באתר לצורך הצגתם באתר אינטרנט או בשירות אחר כלשהו בניגוד להוראות התקנון ו/או בלא לקבל את הסכמת החברה מראש ובכתב ובכפוף לתנאי אותה הסכמה (אם וככל תינתן). בכלל זה נאסר לאסוף נתונים מן האתר באמצעות תוכנות ו/או להפיץ נתונים כאלה ברבים באופן מסחרי או במסגרת מסחרית.
 3. אין לערוך שינויים, להעתיק, לשכפל, לשווק, לפרסם, להפיץ, לשדר, להציג, לשנות, לייצר עבודות נגזרות, למכור או להשכיר, כל חלק מן האתר ו/או לעשות שימוש בשמות ובסימנים המסחריים המוצגים באתר, מבלי לקבל את הסכמת החברה מראש ובכתב.

שירות לקוחות

לפרטים ובירורים באשר למוצרים ו/או לאספקתם ניתן לפנות אל מחלקת שירות הלקוחות במייל [email protected]. או בטלפון: 0544247333 בימים א’-ה’ בין השעות 8:30-16:00

דין ושיפוט

הדין החל הוא הדין הישראלי בלבד.

עודכן בתאריך: יולי 2019